Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Beslut från kommunstyrelsen

15 februari 2017

Försäljning av tomten till Södra porten – Angela, Försäljning av Tåstarps gamla skola, planbesked för lastbilsparkering och fortsatt utredning rörande etablering av nytt stadshus var några av de ärenden som beslutades i av kommunstyrelsen under deras sammanträden den 15 februari.

Försäljning av tomt, Södra Porten – Angela till Riksbyggen

En markanvisningstävling anordnades år 2010. Bland tre inlämnade förslag vann Riksbyggens projekt Angela juryns gillande. Efter att tävlingen var avgjord utarbetades en detaljplan som sedan reviderades utifrån nya förutsättningar. Därefter har också en omförhandling av avtalet skett. Köpeskillingen för marken har justerats i förhållande till tävlingsförslaget efter de nya förutsättningarna och ett förslag till köpekontrakt finns nu upprättat. Riksbyggen ska starta byggnationen inom 12 månader från lagakraftvunnet bygglov.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå till kommunfullmäktige att godkänna förslaget till köpekontraktet med Riksbyggen ekonomisk förening för tomten till projekt Angela.

 

Försäljning av Tåstarps gamla skola, Tåstarp 9:4, till Vi i Skolan 

Tåstarps skola hyrdes ut till Vi i Skolan genom beslut av kommunfullmäktige § 228 den 25 november 2013. I hyresförhandlingen mellan kommunen och föreningen formulerades en option med rätt för föreningen att köpa fastigheten efter tre år. Ett förslag till köpeavtal är upprättat.

Kommunstyrelsenbeslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta

att                       godkänna upprättat köpekontrakt för Tåstarp 9:4 innebärande försäljning till Vi i Skolan, samt

att                       godkänna tillhörande hyresavtal för förhyrning av biblioteksfilialen i byggnaden.

 

Planbesked för del av fastigheterna Ängelholm 6:3 och 6:5, Nya Kungsgården, Ängelholm, Ängelholms kommun

Lastbilsparkeringen planlades 1977. Parkeringen är öppen för vem som helst och är inte avgiftsbelagd. Parkeringen har använts i olika grad under årens lopp. Det har förekommit klagomål om viss oordning och stöldrisk. Numera används den flitigt och vid stickprovskontroll har cirka 30 platser varit upptagna av de 37 som finns tillgängliga. Det är uppenbart att platserna används för nattvila och terminal för byte av trailers/dragbil. Det finns ingen service i området vilket innebär att nedskräpning, avföring och oljespill noterats, vilket både kommunens driftsansvariga och myndighetssidan betraktar som ett problem.  Kommunen har ingen skyldighet att tillhandahålla dessa platser.

Området är efterfrågat för företagsetablering och nuvarande användning kan ses som ett slöseri med attraktiv mark. En omvandling till verksamhetstomter är ett relativt enkelt förtätningsprojekt. Om parkeringen tas bort kan det innebära att problemet kring nedskräpning flyttas till andra platser.

Planen förväntas bedrivas med standard planförfarande. Detta kan dock ändras under arbetets gång. Området lämpligt för nya verksamhetstomter. Behovet av lastbilsparkering i anslutning till E6 kvarstår dock. För att planuppdraget ska vara genomförbart krävs att den byggnadsfria zonen kan sänkas från 30 till 12 meter vilket innebär förhandlingar med Trafikverket. Det finns alltså en stor osäkerhetsfaktor i planens genomförbarhet.

Kommunstyrelsen beslutade

att                       meddela positivt planbesked, för del av fastigheten Ängelholm 6:3 och 6:5,

att                       uppdra åt huvuduppdrag Samhälle/planenheten att pröva planläggning av området.

 

Fortsatt utredning rörande etablering m.m. av nytt stadshus

Den 13 april 2016 lämnade kommunstyrelsen uppdrag till kommundirektören att genomföra en utredning avseende etablering av stadshus på annan plats innefattande följande delar:

  • Kostnadsberäkning (investeringar och framtida driftkostnader)för att uppföra ett nytt stadshus inklusive ytor för verksamheter som bör finnas i stadshuset men som idag inryms i externa förhyrningar,
  • Undersöka intresset för att involvera andra parter såsom försäkringskassa, arbetsförmedling m.fl. i en nybyggnation
  • Förslag till fysisk placering av stadshuset
  • Bedömning av vad en försäljning av stadshuset kan inbringa för inkomster
  • Bedömning av om alternativ till eget ägande kan vara gynnsamt ur ekonomisk och/eller verksamhetsmässig synpunkt.

Utredningen återrapporterades 2016-09-14 och kommunstyrelsen fattade då beslut om att godkänna rapporten och uppdra åt den politiska styrgruppen för nytt stadshus att bereda rapporten och lämna förslag till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-28 lämnade Centerpartiet in ett initiativ till kommunstyrelsen angående ärendet Etablering av stadshus centralt i Ängelholm. Kommunstyrelsen beslutade då att en medborgardialog skulle genomföras och att ansvaret för genomförandet av denna uppdrogs åt den politiska styrgruppen för nytt stadshus.

Därefter har styrgruppen för nytt stadshus sammanträtt 2017-01-10.

Beslut

att                       uppdra åt Servicestöd (fastighetsenheten) att i samråd med AB Ängelholmshem genomföra en kompletterande utredning rörande framtida användning av nuvarnade stadshus. Utredningen ska presenteras senast den 31 augusti 2017, samt

att                      medborgardialog genomförs om framtida användning av nuvarande stadshus

Sidan uppdaterad den 16 februari 2017.

För mer information om dessa och övriga ärenden ta del av  kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari.


Samtliga beslut i kommunstyrelsen kommer att finnas tillgängliga i kommunens diarium när protokollet är justerat.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Rögle BK från början var en bandyklubb?