Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Boarder stationsområdet drömläge
 

Tillbaka till projektsidan

Samrådet om planprogrammet och värdeplanen för hållbarhet är nu avslutat

Tack till alla som deltog under de samrådsaktiviteter som anordnades, som besvarade enkäten här på hemsidan och som skickat in yttranden och synpunkter på utvecklingen av Stationsområdet.

Nu pågår arbetet med att gå igenom alla inkomna yttrande och att sammanställa dessa och resultaten från samrådsaktiviteterna i en samrådsredogörelse. Därefter kommer planprogrammet och värdeplanen att revideras utifrån de synpunkter som inkommit, och de kommer sedan att godkännas i Kommunfullmäktige innan sommaren. Planprogrammet kommer sedan att ligga till grund för kommande detaljplaner i området.

Läs sammanfattningen av förslaget till planprogram och värdeplan här.

Grattis till vinnarna i enkät-tävlingen!

I den enkät om Stationsområdets utveckling som kunde besvaras här på hemsidan under samrådstiden fanns möjlighet att vinna ett Jojo-kort genom att svara på en fråga om Stationsområdet. Frågan var ”Hur stor är Järnvägsparken?”

Rätt svar är 18 768 kvadratmeter och vi har bland de som deltog i tävlingen utsett 3 vinnare. De har meddelats via mail och får varsitt Jojo-kort laddat med 200 kronor, grattis till er! Ett stort tack även till alla andra som besvarade enkäten och deltog i tävlingen!

Vinnarna i tecknings- och gissningstävlingen utsedda!

Tack till alla barn som kom till Järnvägens Museum på jullovet och ritade vad som ska finnas i Stationsområdet i framtiden. I gissningstävlingen ”Hur många pepparkakor finns det i burken?” var rätt svar 52 stycken.

Här ser ni teckningarna som ritades av vinnarna!

teckningstävling stationsområdet
 

Syftet med planprogrammet

Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över områdets utveckling för att fastlägga intentionerna för markanvändningen inom området. Planprogrammet prövar förutsättningarna för uppförande av bebyggelse i form av bostäder, verksamheter, handel och service. Målet är att utveckla Stationsområdet till en attraktiv stadsdel med stadsmässig bebyggelse. Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod kring stationen. Att stärka stadsdelens övergripande gatu- och grönstruktur för att öka tillgängligheten i området, samt att förbättra och förtydliga kopplingen mellan stad och hav. Området ska utvecklas med sikte på hållbar utveckling.

I planprogrammet föreslås bl.a. att Industrigatan dras om, att Stationen utvecklas till ett resecentrum och att gatorna i området ska ha en grön gestaltning. Planprogrammet innehåller också tre förslag för möjlig exploatering i kanten av Järnvägsparken.

För att läsa mer om planprogrammet och värdeplanen för hållbarhet se Samrådshandlingar i högerspalten!

För att säkerställa att Stationsområdet utvecklas till en hållbar stadsdel har en värdeplan tagits fram parallellt med planprogrammet. Värdeplanen utgör en gemensam målbild för hållbarhetsfrågorna. Värdeplanen är på samråd samtidigt som planprogrammet.

Värdeplan hållbarhet stationsområdet

Ängelholms kommun har fått medel från Delegationen för hållbara städer för ett pilotprojekt gällande hållbarhetscertifiering av stadsdelar i mindre kommuner. Projektet ingår som del i arbetet med utvecklingen av stationsområdet och ska bidra till att området utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Strukturen och tillvägagångssättet ska sedan spridas till andra.

För att säkerställa att stationsområdet utvecklas till en hållbar stadsdel har en värdeplanför hållbarhet i stationsområdet tagits fram. Värdeplanen utgör en gemensam målbild för hållbarhetsfrågorna i stationsområdet. Värdeplanen omfattar sju områden: transporter, miljö, energi, grönt, mångfald, folkhälsa och identitet. Värdeplanen är på samråd under perioden 15 december 2016 – 15 februari 2017.

En handlingsplan för hållbarhet håller på att tas fram, kopplat till värdeplanen. Handlingsplanen kommer vara ett verktyg för att säkerställa att hållbarhetsaspekterna genomförs. Den ska användas i dialog med fastighetsägare, byggherrar och exploatörer. Värdeplanen och handlingsplanen ska användas under den fortsatta planeringen av området och dess intentioner ska ligga till grund för detaljplaner och bygglov.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram kan föregå detaljplan för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner för ett område. Planprogram görs ofta över ett större område för att ta ett helhetsgrepp och ge en struktur för kommande bebyggelseområden, gatunät, rekreation, grönytor m m. Syftet med ett planprogram är alltså att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ges också möjlighet till insyn och påverkan i ett tidigt skede, innan kommunens ställningstaganden helt har tagit form. Efter programmet är det vanligt att redovisade utbyggnadsområden blir föremål för detaljplanearbete. Planprogrammet blir kvar som visionsdokument. Det godkänns men fastställs inte och är därmed ingen bindande handling och kan inte överklagas.

Vad händer sen?

När samrådstiden är över och yttranden sammanställts förväntas programmet och värdeplanen, efter justeringar, att kunna godkännas av Kommunfullmäktige som underlag för kommande detaljplaner. Detta beräknas kunna ske under första kvartalet 2017. Programområdet kommer att delas in i flera olika detaljplaner. Arbetet med detaljplaner kommer att påbörjas så snart programmet godkänts. Hur indelningen kommer att se ut samt när de ska startas bestäms då.

Det nya stationsområdet

Stationsområdet är en entré till Ängelholm och en förbindelselänk mellan staden och intilliggande städer i både norr och söder, så som Halmstad och Göteborg – Helsingborg, Malmö och Köpenhamn. 

Från kommunens sida finns önskemål om att använda det stationsnära läget på ett bättre sätt än vad som görs idag. Området har mycket goda förutsättningar för att utgöra en attraktiv del av Ängelholms centralort.

Stationsområdets ombyggnad är ett stort projekt som kommer att pågå under många år framöver. I första hand är det de tomma ytorna som kommer att bebyggas och första byggstart beräknas kunna ske under 2018. Området kommer sedan att bebyggas succesivt under flera år och det är därför svårt att säga när de idag tomma ytorna kommer vara bebyggda. Därefter kommer också omvandling, ombyggnad och eventuellt nybyggnad av de befintliga verksamheterna att ske. Den förändringen kommer ske över lång tid. Trafikverkets ombyggnation av Västkustbanan är planerad att starta under 2019. I samband med den kommer de ombyggnationer av området kring stationshuset som kommunen planerar att ske.

Detta har hänt tidigare

Beslut om planprogram

Beslut om att starta arbetet med ett planprogram för stationsområdet fattades av byggnadsnämnden 2011. Arbetet kring utvecklingen av stationsområdet har pågått sedan april 2011, då kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag att inleda projektet.

Workshops

Arbetet inleddes med workhops för tjänstemän, politiker, kommunala bostadsbolag, räddningstjänst, Ängelholms näringsliv, Länsstyrelsen, Trafikverket, Skånetrafiken, Jernhusen och allmänheten. Syftet var att diskutera möjligheter och problem i området samt att ange inriktningen för det fortsatta arbetet.

Workshopsarbetet sammanfattades i en visionsskiss. Utifrån visionsskissen och utredningar kring buller, risker och vibrationer från järnvägen, har ett strukturförslag tagits fram med hjälp av SUDes Urban Lab från Lunds universitet.

Q-book - ett strukturförslag

Strukturförslaget består av riktlinjer, principer och strategier för hur området kan utvecklas och förtätas. Det presenteras i en rapport som kallas Q-book och som ska fungera som underlag för kommande diskussioner kring områdets utformning.

Dialogmöte 16 april

För att återkoppla, förankra, lyssna av och pröva om Q-book stämmer med vad ni önskat och framfört tidigare bjöd vi in till ett dialogmöte den 16 april. På mötet ville vi skapa en bred och tydlig bild av stadsdelens unika kvaliteter och egenskaper och diskutera platsens möjligheter och utveckling innan vi fortsätter med planprogrammet.

Du kan läsa ett reportage från mötet här.

Nu finns en sammanställning där de synpunkter och åsikter som kom fram under dialogmötet är samlade och utvärderade.

Läs sammanställningen här

Sidan uppdaterad den 13 december 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholms kommun arbetar aktivt med tillgänglighet, jämställdhet och mångfald och har tagit fram en mångfaldsplan för år 2014-2017?