Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Boarder stationsområdet drömläge
 

Tillbaka till projektsidan

Planprogrammet och värdeplanen för Stationsområdet är antaget

Kommunfullmäktige antog planprogrammet och värdeplanen den 30 oktober 2017. 

Syftet med planprogrammet

Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över områdets utveckling för att fastlägga intentionerna för markanvändningen inom området. Planprogrammet prövar förutsättningarna för uppförande av bebyggelse i form av bostäder, verksamheter, handel och service. Målet är att utveckla Stationsområdet till en attraktiv stadsdel med stadsmässig bebyggelse. Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod kring stationen. Att stärka stadsdelens övergripande gatu- och grönstruktur för att öka tillgängligheten i området, samt att förbättra och förtydliga kopplingen mellan stad och hav. Området ska utvecklas med sikte på hållbar utveckling.

I planprogrammet föreslås bl.a. att Järnvägsgatan förlängs norrut, att Stationen utvecklas till ett resecentrum och att gatorna i området ska ha en grön gestaltning. För att säkerställa att Stationsområdet utvecklas till en hållbar stadsdel har en värdeplan tagits fram parallellt med planprogrammet. Värdeplanen utgör en gemensam målbild för hållbarhetsfrågorna i området.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram kan föregå detaljplan för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner för ett område. Planprogram görs ofta över ett större område för att ta ett helhetsgrepp och ge en struktur för kommande bebyggelseområden, gatunät, rekreation, grönytor m m. Syftet med ett planprogram är alltså att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ges också möjlighet till insyn och påverkan i ett tidigt skede, innan kommunens ställningstaganden helt har tagit form. Efter programmet är det vanligt att redovisade utbyggnadsområden blir föremål för detaljplanearbete. Planprogrammet blir kvar som visionsdokument. Det godkänns men fastställs inte och är därmed ingen bindande handling och kan inte överklagas.

Det nya stationsområdet

Stationsområdet är en entré till Ängelholm och en förbindelselänk mellan staden och intilliggande städer i både norr och söder, så som Halmstad och Göteborg – Helsingborg, Malmö och Köpenhamn. 

Från kommunens sida finns önskemål om att använda det stationsnära läget på ett bättre sätt än vad som görs idag. Området har mycket goda förutsättningar för att utgöra en attraktiv del av Ängelholms centralort.

Stationsområdets ombyggnad är ett stort projekt som kommer att pågå under många år framöver. I första hand är det de tomma ytorna som kommer att bebyggas och första byggstart beräknas kunna ske hösten 2018. Området kommer sedan att bebyggas succesivt under  flera år och det är därför svårt att säga när de idag tomma ytorna kommer vara bebyggda. Därefter kommer också omvandling, ombyggnad och eventuellt nybyggnad av de befintliga verksamheterna att ske. Den förändringen kommer ske över lång tid. Trafikverkets ombyggnation av Västkustbanan är planerad att starta under 2019. I samband med den kommer de ombyggnationer av området kring stationshuset som kommunen planerar att ske.

Så togs planprogrammet fram

Beslut om planprogram

Beslut om att starta arbetet med ett planprogram för stationsområdet fattades av byggnadsnämnden 2011. Arbetet kring utvecklingen av stationsområdet har pågått sedan april 2011, då kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag att inleda projektet.

Workshops

Arbetet inleddes med workhops för tjänstemän, politiker, kommunala bostadsbolag, räddningstjänst, Ängelholms näringsliv, Länsstyrelsen, Trafikverket, Skånetrafiken, Jernhusen och allmänheten. Syftet var att diskutera möjligheter och problem i området samt att ange inriktningen för det fortsatta arbetet.

Workshopsarbetet sammanfattades i en visionsskiss. Utifrån visionsskissen och utredningar kring buller, risker och vibrationer från järnvägen, har ett strukturförslag tagits fram med hjälp av SUDes Urban Lab från Lunds universitet.

Q-book - ett strukturförslag

Strukturförslaget består av riktlinjer, principer och strategier för hur området kan utvecklas och förtätas. Det presenteras i en rapport som kallas Q-book och som ska fungera som underlag för kommande diskussioner kring områdets utformning.

Dialogmöte 16 april

För att återkoppla, förankra, lyssna av och pröva om Q-book stämmer med vad ni önskat och framfört tidigare bjöd vi in till ett dialogmöte den 16 april. På mötet ville vi skapa en bred och tydlig bild av stadsdelens unika kvaliteter och egenskaper och diskutera platsens möjligheter och utveckling innan vi fortsätter med planprogrammet.

Du kan läsa ett reportage från mötet här.

Samråd 15 december 2016 – 15 februari 2017

Under vintern 2016/2017 hölls samråd om planprogrammet och värdeplanen för Stationsområdet. Olika samrådsaktiviteter som t ex Öppet hus, workshops på Rönnegymnasiet och utdelning av broschyrer till pendlare anordnades. De synpunkter som inkom under samrådstiden medförde en del revideringar av planprogrammet och värdeplanen som godkändes av kommunfullmäktige under i oktober 2017.

Sidan uppdaterad den 1 november 2017.

Kontakt

Planarkitekt
Anna Hagljung

Chefsstrateg
Lena Åström 

Dokument

Planprogram

Värdeplan för hållbarhet

Samrådsredogörelse

Parkeringsstrategi

Nyhetsbrev

2017-07-03 Första detaljplanen ute på samråd

2016-12-15 Planprogrammet på samråd

2016-08-18 Sammanställning av dialogmötet

2016-04-21 Senaste nytt om Stationsområdet i Ängelholm

2016-04-08 Hur vill du bo, leva och verka på nya Stationsområdet?

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du hänga med i hela planeringen av Stationsområdet. Du får också en personlig inbjudan till kommande samråd och medborgardialoger.

Anmäl dig här

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att handläggning av bygglov och planer regleras av Plan- och bygglagen?