Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Mål, ekonomi och budget

Budget

Arbetet med nästkommande års budget påbörjas redan under våren innevarande år. Den slutgiltiga budgeten för kommande år fastställs av kommunfullmäktige i november.  Dokumentet innehåller en beskrivning av det ekonomiska läget, driftbudget för varje nämnd och för kommunen som helhet samt fastlagda mål för respektive nämnds verksamhet och för kommunen som helhet.

Budget 2018 och Plan 2019-2020

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning behandlas av Kommunfullmäktige i april. I dokumentet redovisas verksamhetens ekonomiska utfall. Det görs även en avstämning mot de mål som fastställts i budgeten.

Årsredovisningen innehåller delarna förvaltningsberättelse, miljöredovisning, nämndernas verksamhetsberättelser, sammanställd redovisning, resultaträkning, balansräkningar och noter.

Årsredovisning 2016

Vart gick skattepengarna?

Kommunens intäkter kommer ifrån... Belpp %
Skatteintäkter 1 703,1 65%
Avgifter och ersättningar som kommunen får för tillhandahållen service 335,1 13%
Generella statsbidrag och utjämning 281,6 11%
Riktade statsbidrag till olika verksamheter 278 11%
Finansiella intäkter 19,6 1%
Summa 2 617,4 100%

Under 2016 användes 100 kronor i skatt till kommunen till...

i kr

• Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade: 38,84
• Grundskola och förskoleklass: 21,46
• Förskola: 10,08
• Gymnasieskola och vuxenutbildning: 8,89
• Individ- och familjeomsorg: 4,97
• Idrotts- och fritidsanläggningar och annan fritidsverksamhet: 2,75
• Gator,vägar och parker: 2,87
• Skolbarnomsorg: 1,78
• Bibliotek och annan kulturverksamhet: 2,26
• Räddningstjänst: 1,44
• Fysisk och teknisk planering: 0,06
• Politisk verksamhet: 1,66
• Kulturskola: 0,61
• Miljö och hälsoskydd: 0,47
• Övrig verksamhet: 2,92
• Årets överskott: 1,93

Investeringsverksamhet

Investeringsverksamheten för Ängelholm fördelar sig mellan åren på följande sätt:

Investeringar, mnkr 2016 2017  2018
Skattefinansierad verksamhet 181,1 152,4 108,2
Avgiftsfinansierad verksamhet 89,1 91,6 94,5
Totala investeringar 270,2 244 202,7

 

Bland de större investeringsobjekten kan nämnas anläggning av träningsplaner för fotboll, gator och vägar, upprustning av trafikbelysningen samt investeringar i vatten- och avloppsverksamheten.

Sidan uppdaterad den 18 oktober 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har en Lergöksorkester?