Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Information till gode män och förvaltare

Utbildning avseende upprättande av årsräkning

Torsdagen den 14 januari 2016, klockan 17.30 - 19.30 håller överförmyndarnämnden en utbildning avseende upprättande av årsräkning i Ormgropen på stadshuset.

Välkomna! 

Öppet Hus

Om ni har frågor avseende era årsräkningar är ni välkomna till oss torsdagen den 28 januari, måndagen den 1 februari och tisdagen den 2 februari mellan klockan 16.30 - 18.00 då vi håller öppet hus och försöker besvara era frågor. Vi tar emot er i entrén på stadshuset.

 

Ny handläggare på överförmyndarenheten

Överförmyndarnämnden i Ängelholm har nu fått en ny handläggartjänst.
Frida Thelvén är anställd och har haft sin första arbetsdag den 2 november 2015 

Tillfällig handläggare

Med anledning av långtidssjukskrivning av en handläggare på överförmyndarverksamheten, har vi nu tillfälligt stöd och hjälp från före detta överförmyndaren i Örkelljunga, Gun Kempe. 

_______________________________ 

Utbetalning av arvode till ställföreträdare 

Ängelholms kommun skickar numera lönebesked - besked om utbetalning av arvode - elektroniskt. Oavsett vilken bank du får ditt arvode insatt på, så får du i fortsättningen ditt e-lönebesked via en särskild webbplats, www.swedbank.se/edokument. För att du ska kunna logga in behöver du en e-legitimation.

Om du får ditt arvode insatt på  Swedbank/Sparbank eller Nordea så kan du också välja att anmäla dig till och titta på ditt e-lönebesked i bankernas internetbanker. Har du frågor kan du ringa lönehelpdesk 0431 468200. 

Arvodesbeslut från överförmyndarnämnden skickas även fortsättningsvis brevledes.

Har du inte fått arvode utbetalt från kommunen tidigare, samt om det i arvodesbeslutet står att kommunen betalar ditt arvode ska du meddela Swedbank ditt kontonummer på särskild blankett - se högermarginalen  "Blankett: Utbetalning av arvode".

_____________________________


Granskningsrutiner avseende årsräkning 2015

Årsräkningarna granskas i den ordning som de inkommit. I de fall som komplettering begärs in, anses redovisningshandlingarna - i detta hänseende - ha kommit in den dag som redovisningen kan anses vara komplett. Det innebär att du får räkna med att granskningen av din redovisning kommer att påbörjas senare än vad som annars hade varit fallet. Beslut om ditt arvode kommer att tas när granskningen av din redovisning är avslutad.


_______________________________ 

Förmedling av information från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten

Beslut om ställföreträdare eller god man måste från och med 2015 skickas till den myndighet som betalar ut ersättning till personen. Om personen har ersättning från båda myndigheterna måste beslut skickas till både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten

Från och med den 1 januari 2015 kommer Försäkringskassan och Pensionsmyndighetens utbetalningar att delas och betalas ut per myndighet. Personer som har pensionsförmåner från Pensionsmyndigheten och samtidigt en månatlig ersättning från Försäkringskassan får två separata utbetalningar mot tidigare en.

_______________________________ 

Äldrelots

Nu har Ängelholms kommuns äldre invånare, deras anhöriga och ställföreträdare, fått ett alldeles eget telefonnummer som de kan ringa för att få hjälp, råd och stöd. Direktnumret 0431- 46 80 80 går till kommunens nyinrättade Äldrelots.  

Äldrelotsens uppgifter är att ge råd, stöd, information och vägledning i olika slags frågor som rör de äldres livssituation. Det är inte bara äldre kommuninvånare som får lov att ringa, utan alla som har frågor om äldre t.ex. en ställföreträdare.

Äldrelotsen ska kunna hänvisa till rätt myndigheter eller verksamheter, förmedla kontakt till ansvariga i berörd verksamhet, hjälpa till med att hitta och/eller fylla i blanketter och hjälpa äldre och deras anhöriga att framföra synpunkter eller klagomål, både till verksamheter inom kommunen eller annan verksamhet/myndighet.

Äldrelotsens telefonnummer 0431- 46 80 80 är öppet måndagar till torsdagar mellan klockan 07.30 och 17.00 samt fredagar mellan klockan 07.30 och 16.00. Numret är ett speciellt telefonnummer utan knappvalsfunktion, enkelt och lätt.

Om Äldrelotsen får lång kö går samtalet vidare till någon annan medarbetare i Kundtjänst arbetsgrupp för omsorg och hjälp.

 

_______________________________ 

 

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en informationsbroschyr om bankfrågor för ställföreträdare för vuxna och barn.

- Vi hoppas att denna information kan vara till hjälp för dem som möter ställföreträdare på bankkontor men även de som är ställföreträdare att förstå vilka regler som gäller enligt föräldrabalken och vilken tillsyn överförmyndaren utövar över förmyndare, gode män och förvaltare, säger Ulrika Hansson, bankjurist på Bankföreningen.

Informationsbroschyren för läsning och utskrift finner du här i pdf-format: http://www.swedishbankers.se/

_______________________________ Handbok till gode man och förvaltare

Överförmyndarnämnden har kostnadsfritt tillhandahållit en handbok till gode män och förvaltare. Handböckerna byts nu succesivt ut till en nyare handbok - som känns mer modern och aktuell. Handboken delas ut kostnadsfritt i samband med att gode män och förvaltare åtar sig ett nytt uppdrag. Handboken heter "God man och förvaltare - en handbok". Handboken är skriven av Daniel Sjöstedt & Peter Sporrstedt.

Förutom handboken får du även tillgång till en webbutbildning. Materialet består av interaktiva övningar och test, genomgång av viktiga blanketter, fördjupade teoretiska avsnitt, relevanta lagtexter och mycket mer. Målet med webbutbildningen är att du ska inhämta de kunskaper som krävs vid uppdrag som god man och förvaltare. Att klara sluttestet blir en bekräftelse på dina kunskaper. Lämna gärna en kopia av ditt genomförda sluttest till överförmyndarnämnden.

 

_______________________________


När din huvudman behöver praktisk hjälp

En ställföreträdare är beställare – inte utförare. Behöver din huvudman hjälp med praktiska småsaker som t.ex.

- Sätta upp enstaka tavlor, sätta upp/ta ner rullgardiner/gardiner
- Sätta upp lampor, fästa sladdar och halksäkra mattor
- Byta säkringar, glödlampor och batterier
- Täta enstaka fönster
- Hämta eller sätta upp/ner saker på vind, källare eller i skåp
- Flytta mindre möbler
- Smörja lås, dörrar mm   

 

Kan du beställa denna tjänsten kostnadsfritt av kommunens Fixartjänst. Det ingår inte i ställföreträdarens uppdrag att utföra sysslor av ovanstående praktisk art.
Läs mer om Fixartjänsten via den här länken.

Fixartjänsten vänder sig i första hand till personer över 65 år.

_______________________________

 

Viktigt att läsa för ställföreträdare som har kriteriet "förvalta egendom" i sitt förordnande

Lagregler enligt Föräldrabalken 12 kap 4 – 6 §,

Skälig avkastning på huvudmannens medel
4 § Den enskildes medel skall i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål skall placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Löpande redovisning
5 § Förmyndare, gode män och förvaltare skall fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina åtgärder i övrigt. Föräldrar är dock skyldiga att föra räkenskaper och göra anteckningar endast i den utsträckning som kan anses behövlig med hänsyn till egendomens omfattning och omständigheterna i övrigt.

Sammanblandning av medel
6 § Förmyndare, gode män och förvaltare skall se till att pengar och värdepapper som tillhör den enskilde förvaras så att de inte sammanblandas med tillgångar som ställföreträdaren annars förvaltar.

 

_______________________________Huvudmannens kostnader för sjukvårdsbesök - Högkostnadskort

 

Högkostnadskort/frikort gäller i hela Sverige för läkarbesök och andra sjukvårdande besök (sjuksköterska, dietist, sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut m fl) samt för patientavgift för recept.  Det finns inte något centralt system som håller reda på hur mycket huvudmannen har kommit upp i. När man kommit upp i 1100 kronor på ett löpår är resten av löpåret kostnadsfritt. Man får då ett frikort. Stämplar kan införas i efterhand på högkostnadskortet mot uppvisande av sjukvårdskvittot.

Det kostar numera det dubbla om man uteblir från ett avtalat  läkarbesök på sjukhus – även om man har frikort. SMS-påminnelse om avtalat läkarbesök kan fås till både huvudmannens och till ställföreträdarens mobiltelefoner.

Mer information finner du här.

_______________________________ 


Djupgranskning och boendekontroll/nöjdförfrågan

Överförmyndarnämnden har beslutat att ett visst antal ställföreträdares årsräkningar slumpmässigt skall väljas ut för djupgranskning. En del av djupgranskningen innebär bland annat att överförmyndarnämnden tillskriver boendet alternativt huvudmannen för att efterhöra om de är tillfreds med hur ställföreträdaren utför sitt uppdrag. De slumpmässigt utvalda ställföreträdarna får en kopia av denna boendekontroll / nöjdförfrågan för kännedom.

Det är överförmyndarnämndens skyldighet att utföra boendekontroller - nöjdförfrågan - att granska och kontrollera hur ställföreträdaren sköter sitt uppdrag omfattandes av kriteriet "sörja för person".

De ställföreträdare vars årsräkningar väljs ut för djupgranskning kan även komma att få begäran om att inge ytterligare verifikat t.ex. boendets redovisning. Principen "minst möjliga och endast önskvärda bilagda verifikat" gäller vid inlämnandet av årsräkningen.

 

_______________________________


Direktadress till överförmyndarnämndens webbsida:

 

 

www.angelholm.se/overformyndarnamnd

Lägg till sidan som "favorit" för att lätt hitta tillbaks igen.

_________________________________


E-Wärna - ett redovisningsprogram via webben

Överförmyndarnämnden erbjuder ställföreträdarna ett kostnadsfritt redovisningsprogram för ställföreträdare - e-Wärna.  E-Wärna omfattar bland annat löpande redovisning (kassabok) samt loggbok/journal. Från kassaboken skapas automatiskt en årsredovisning, som tillsammans med bilagor brevledes sänds till överförmyndarnämnden.

Notera att det fortfarande inte finns lagstöd för att skicka in din årsräkning digitalt - ett undertecknat pappersexemplar måste fortfarande ges in.

En förutsättning för att kunna använda E-Wärna är att du har någon form av e-legitimation/bank-ID


Så loggar du in i e-Wärna

  • gå in på www.angelholm.se
  • Under rubriken "Självservice" finns en "rullgardin" där du väjer "E-tjänster" - OK
  • Klicka på den blå rubriken  "E-tjänstportalen"  (till höger på skärmen)
  • Välj bank-ID eller e-legitimation
  • Klicka på rubriken "Omsorg och hjälp"
  • Klicka vidare på "Redovisningstjänst"
  • Det kan dyka upp ett pop-up-fönster som säger "tillåt?" - välj OK
  • Nu ska du vara inne i e-Wärna

De ställföreträdare som vill ha en användarmanual till e-Wärna ringer eller mailar This is an email address för att  beställa ett exemplar.

Överförmyndarnämnden har inte möjlighet att ge support vad gäller användandet av ställföreträdarprogrammet e-Wärna.

_________________________________Nix-telefon till mobiltelefoner

 

Nu är det äntligen möjligt att även ansluta mobiltelefoner till NixTelefoni för att på så vis slippa telefonförsäljning. Läs mer på nixtelefon.org.

 _____________________________

 


Har din huvudman ansträngd ekonomi?

 

Om din huvudman har ansträngd ekonomi ingår det i ditt uppdrag att ansöka om fondmedel. 

Fonder att ansöka medel ur via Ängelholms kommun:
http://www.engelholm.se/Omsorg-hjalp/Ekonomiskt-stod/Fonder-stipendier-och-kulturpris/

I lokaltidningen annonseras regelbundet om fonder ur vilka man kan söka medel ur. Information finns även att söka på internet och på biblioteket. Du kan även söka i Länsstyrelsen gemensamma stiftelsedatabas efter stiftelser som ger bidrag.

Det finns företag som erbjuder sig att rikstäckande söka fram hjälporganisationer, fonder och stiftelser från vilka du kan ansöka om medel till din huvudman. Avgiften för denna hjälp är cirka 350 kronor - som betalas med huvudmannens medel.

Länsstyrelsen har ett sökverktyg där du kan hitta fonder och stiftelser att söka pengar ur till huvudmannen.


_____________________________

 

 

Huvudmannen delges arvodesbeslutet

Huvudmän som ska betala ställföreträdarens arvode skall från och med 2013 delges arvodesbeslutet. Ställföreträdaren skall se till att arvodesbeslutet undertecknas av huvudmannen, samt returnera handlingen till överförmyndarnämnden. Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, eller om huvudmannen har fysisk oförmåga att underteckna en handling, skall förklaring om detta inges av ställföreträdare.

 

____________________________________ 

Överförmyndaren skyldig att kontrollera att konton är försedda med spärr

JO har i ett beslut bl.a. understrukit att överförmyndaren "har en skyldighet att, t.ex. genom att begära in kontoutdrag, kontrollera att en huvudmans samtliga konton, med undantag för transaktionskontot, är försedda med erforderlig spärr". JO, 2011-10-18, dnr 5478-2010.

____________________________________


Nu slipper de flesta söka bostadstillägg varje år

Pensionsmyndigheten har den 1 november 2012 infört nya regler som gör att de allra flesta slipper ansöka varje år.

För mer information gå in på Pensionsmyndighetens hemsida: www.pensionsmyndigheten.se.

______________________________________


Huvudmannen kan få ersättning för ditt arvode från Försäkringskassan.

Inom handikappområdet finns en grundläggande princip om att personer som har funktionsnedsättningar inte själva ska bära de merkostnader som uppstår som en följd av deras funktionsnedsättning. Denna princip kallas för merkostnadsprincipen. Ett tydligt uttryck för den kan man se i reglerna om handikappersättning. 

Arvode för god man och förvaltare räknas som en merkostnad - Många huvudmän behöver hjälp av god man eller förvaltare p.g.a. sina funktionsnedsättningar. Vid ansökan om handikappersättning ska huvudmannens kostnad för god man och/eller förvaltare tas med i beräkningsunderlaget - specificeras.

Kopia av Försäkringskassans beslut om handikappersättning ska lämnas till överförmyndarnämnden.

Läs mer på Försäkringskassans webbsida.

______________________________________


Observera! När du ges "Tillfälle till yttrande" 

Viktigt att notera: När överförmyndarnämnden erhåller skrivelser som t.ex:

- begäran om entledigande,
- ansökan om byte av ställföreträdare, 
- skrivelser från boende eller anhöriga där man t.ex. klagar på hur ställföreträdaren utför sitt uppdrag m.m, 

Motparten (huvudmannen alternativt ställföreträdaren) ges alltid tillfälle att yttra sig över skrivelsen. En kopia av den inkomna skrivelsen skickas, tillsammans med ett följebrev från överförmyndarnämnden, till motparten. Skriftväxlingen mellan parterna fortgår så länge någon av parterna har något att yttra sig om. När parterna har fått säga sitt tar överförmyndarnämnden beslut i ärendet.     

Med hänvisning till ovanstående poängterar överförmyndarnämnden att det är viktigt att ställföreträdare håller en hövlig ton i skrivelser och yttranden.  

____________________________  

 

Mail till överförmyndarnämnden

Vid mailkontakter med överförmyndarnämnden i specifika ärenden ber vi dig tänka på följande:
-  Skriv inte både huvudmannens för- och efternamn i mailet. Skriv antingen för- eller efternamn, samt gärna huvudmannens initialer.
- skriv aldrig personnummer eller kontonummer i mailet.
- nämn aldrig mer än en huvudman i ett och samma mail.
- ditt mail kommer att diarieföras och tillföras akten.   

 ______________________________________    

 

Viktigt meddelande till dig som är förvaltare

Du som är förvaltare bör regelbundet - cirka en gång om året - kontrollera att spärrarna mot huvudmannen finns kvar på bankkonton m.m. Se även till att du har bevis på att konton och värdepappersdepåer är försedda med spärr mot uttag av huvudmannen.

Överförmyndarnämnden kontrollerar inte vid sin granskning om konton är spärrade mot huvudmannen, detta då det är ni förvaltare som avgör vilka konton som ska vara försedda med spärr mot huvudmannen.    

______________________________________  


En mycket bra informationsfilm med exempel på vad en god man hjälper till med. 

Filmen är framtagen av överförmyndarnämnden i Örebro. En länk till filmen som ligger på Youtube finner du här.  Vi på överförmyndarnämnden i Ängelholm instämmer verkligen i filmens slutord: "TACK alla gode män!"   

 

 

 

____________________________________   

 

 
Städning, flyttning och underhåll

Om din huvudman betalar ersättning till privatperson överstigande 999 kronor under ett och samma år skall du som ställföreträdare - och som har som uppdrag att "bevaka huvudmannens rätt och förvalta dennes egendom" meddela detta till Skatteverket samt vidta erforderliga åtgärder. Läs mer om detta på Skatteverkets webbsida via den är länken.   

 

Om din huvudman betalar ersättning till ett företag skall du nyttja huvudmannens rätt till skattereduktion för husarbete. Med husarbete menas reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete) samt hushållsarbete såsom städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn (RUT-arbete). Läs mer om husarbete via den här länken.

Du - som ställföreträdare - skall inte åta dig ovanstående uppgifter. En stälföreträdare är beställare - inte utförare.   

______________________________________   

 
Att sörja för huvudmannens person

Är din huvudman ensam? Behöver din huvudman socialt umgänge? Behöver din huvudman aktiveras?

Om ditt uppdrag omfattar "sörja för person" ingår det i ditt uppdrag att se till att din huvudman får den sociala omvårdnad som denne behöver. Hos kommunen kan du ansöka om en kontaktperson. Läs mer om kontaktperson via den här länken.   

 

Logotyp Väntjänsten Visa större bild

Väntjänsten


För äldre personer finns även Väntjänsten. Väntjänsten är en opolitisk och ideell förening som vänder sig till personer som känner sig ensamma och som behöver en vän. Hos Väntjänsten kan du ansöka om att din huvudman får en vän som besöker denne regelbundet. Information om Väntjänsten och kontaktuppgifter finner du i blankettarkivet i högermarginalen på den här webbsidan samt via den här länken.   

Andra förslag på aktiviteter är t.ex. församlingsverksamhet och idrottsföreningarnas verksamhet. 

Om ditt uppdrag inte omfattar "sörja för person" men då du ändå märker att detta behov föreligger, skall du kontakta överförmyndarnämnden och påpeka detta.

Notera att du som god man är beställare och inte utförare. I ett uppdrag som god man ingår inte att vara socialt umänge och kontaktperson.

 ______________________________________ 

 
 När huvudmannen är din arbetsgivare 

 

Huvudprincipen är att huvudmannen skall betala ditt arvode när ekonomiska förutsättningar finns. Huvudmannen är då din arbetsgivare, Din uppgift som ställföreträdare är då att:
-  för huvudmannens räkning upprätta en förenklad deklaration som lämnas till Skatteverket. I den förenklade deklarationen räknar du fram beloppen för sociala avgifter samt din skatt.
- från huvudmannens transaktionskonto betala in de sociala avgifterna samt din avdragna skatt till Skatteverket - till huvudmannens skattekonto.
Observera att både den sociala avgiften samt din skatt skall betalas in på huvudmannens skattekonto. Nettoarvodet betalar du till dig själv.

Observera Skatteverkets brytpunkt för uträkning av slutlig skatt. Om inbetalningen av avgifterna sker före detta datum återbetalas de inbetalda avgifterna såsom överskjutande skatt - för det fall att de inte "öronmärkts" hos Skatteverket. Skatteverket informerar mer om detta.
.
Läs mer om detta på Skatteverkets webbsida. Frågor om deklaration och sociala avgifter ställer du till Skatteverket.      

 

________________________________ 

 

Vad ingår i ditt uppdrag? 

Vi vill att du uppmärksammar omfattning på dina uppdrag. Ditt uppdrag som ställföreträdare består av något eller några av följande kriterier:
- bevaka rätt
- förvalta egendom
- sörja för person.
I registerudraget framgår omfattningen på ditt uppdrag.

Om din huvudman behöver hjälp med fler kriterier - än vad du är förordnad för - skall du snarast anmäla behov av detta till överförmyndarnämnden. Arvode utgår inte om du utför mer arbete än vad tingsrätten förordnat dig för. Betänk även att du inte är behörig att agera för din huvudmans räkning mer än vad förordnandet avser.

I april 2011 skickade vi brevledes en ingående information med exempel på vad som ingår i de olika kriterierna.  Om någon begär att du ska utföra mer än vad som ingår i ditt uppdrag får du förklara för dem att detta ingår i ditt uppdrag alternativt visa dem informationsskriften. Du kan även hänvisa vederbörande att ringa till överförmyndarnämndens handläggare för mer information.    

 

_________________________________    

 

 Godmans- och förvaltarförening 

I Ängelholm finns en ideell fristående godmansförening med namnet Engelholms godman- och förvaltarförening. 

 

Sidan uppdaterad den 11 januari 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Sommarens öppettider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att en översiktsplan ska ge riktlinjer och vägledning för planering och byggande?